J A V N I P O Z I V za dodjelu bespovratnih potpora mikro poduzetnicima radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 na području Zadarske županije za 2021. godinu

26. Travanj. 2021.
Kategorija: Potpore
Potpore

Zadarska županija je dana 23. travnja 2021. godine objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mikro poduzetnicima radi ublažavanja epidemije bolesti COVID-19 na području Zadarske županije za 2021. godinu. Program je izradio Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove, a namjena mu je dodjelom bespovratnih potpora različitih iznosa očuvati i poticati poslovne aktivnosti za mikro subjekte čiji je rad otežan zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 i kojima je zbog toga došlo do značajnog pada poslovnih aktivnosti.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Zadarske županije, tj. 23. svibnja 2021. godine, odnosno prvi sljedeći radni dan, dok su sredstva za provedbu ovog Programa osigurana u ukupnom iznosu od 950.000,00 kuna.

(1) Prihvatljivi prijavitelji su:

Mikro subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju sjedište na području Zadarske županije,
 • imaju poslovanje na području Zadarske županije i obavljaju djelatnost tijekom cijele godine,
 • u cijelosti su u privatnom vlasništvu,
 • poslovanje im je otežano i ugroženo zbog epidemije bolesti COVID-19,
 • imaju najmanje 3 zaposlena u mjesecu prije objave javnog poziva, odnosno u ožujku 2021. godine. U slučaju da je subjekt obrt, broj zaposlenika može uključivati i vlasnika/cu obrta samo ako isti nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe,
 • posluju najmanje 2 godine prije dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Zadarske županije, odnosno od 23. travnja 2019. godine,
 • nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, što se dokazuje potvrdom nadležne Porezne uprave,
 • nemaju blokiran žiro-račun, što se dokazuje BON-2 obrascem,
 • nije nad njima otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba, ili se ne nalaze u postupku likvidacije,
 • imaju podmirene obveze prema Zadarskoj županiji.

Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

(2) Nisu prihvatljivi prijavitelji koji se bave poljoprivrednom djelatnosti (osim prerađivačke industrije), djelatnosti kockanja i klađenja, financijskom djelatnosti, djelatnosti osiguranja.

(3) Nisu prihvatljivi prijavitelji koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007. (NN 58/07 i 72/07) registrirani za:

- Područje A: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

- Područje K: Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

- Područje L: Poslovanje nekretninama

- Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija

 • izuzev skupina 93.11 Rad sportskih objekata, 93.13 Fitnes centri, 93.19 Ostale sportske djelatnosti i 93.2 Zabavne i rekreacijske djelatnosti

(4) Korisnici po ovom Javnom pozivu ne mogu biti poduzetnici koji se bave:

 • proizvodnjom oružja, streljiva, vojne i policijske opreme,
 • proizvodnjom, preradom i distribucijom duhana,
 • benzinske postaje,
 • prodajni auto saloni.

(5) Ostali uvjeti (pad prihoda/primitaka)

Prijavitelji trebaju dokazati da su u 2020. godini imali pad prihoda/primitaka više od 30 % u odnosu na 2019. godinu.

Navedeno se dokazuje temeljem predaje PDV obrazaca za spomenuto razdoblje.

Ako je poslodavac u 2019. godini poslovao kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prihoda/primitaka za razdoblje koje je poslovao u odnosu na isto razdoblje u 2020. godini.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a u usporedivim razdobljima dokazuju pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka. U navedenim slučajevima poduzetnici su dužni dostaviti izvod iz knjige primitaka i izdataka ili bruto bilancu za odnosna razdoblja.

U smislu ovih kriterija, prihodima/primicima se smatraju podaci o vrijednosti isporuka dobara i usluga iskazanih pod točkama I., II.1., II.2. i II.3. PDV obrasca, neovisno o njihovoj prirodi, strukturi i načinu obračuna.

Zadarska županija u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju.

Ako je postotak pada prihoda/primitaka prihvatljiv, uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora.

Namjena dodjele potpora je očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti za mikro subjekte čiji je rad otežan zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 i kojima je zbog istog došlo do značajnog pada poslovnih aktivnosti.

Potpore se odobravaju za sljedeće prihvatljive troškove:

- za nabavu opreme i materijala za obavljanje osnovne djelatnosti,

- za podmirenje kreditnih/leasing (financijskih) obveza za nabavljenu opremu koja služi za obavljanje osnovne djelatnosti,

- za korištenje/najam poslovnog prostora,

- za komunalne troškove (električna energija, voda, plin ili drugi energent, komunalni otpad),

- za troškove telekomunikacija,

- za knjigovodstvene usluge,

- za licencije, koncesije i sve druge troškove koji su nastali za potrebe obavljanja osnovne djelatnosti i

- za druge obrazložene opravdane troškove za očuvanje poslovne aktivnosti i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19.

Pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 15.000,00 kuna.

Visina potpore iznosi:

a) 5.000,00 kn jednokratno po poduzetniku koji ima zaposleno 3 radnika na puno radno vrijeme u ožujku 2021. godine,

b) 10.000,00 kn jednokratno po poduzetniku koji ima zaposleno od 4 do 7 radnika na puno radno vrijeme u ožujku 2021. godine, ili

c) 15.000,00 kn jednokratno po poduzetniku koji ima zaposleno od 8 do 9 radnika na puno radno vrijeme u ožujku 2021. godine.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim Zadarska županija sudjeluje u financiranju i može dosegnuti maksimalno do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Svi detalji su dostupni ovdje i ovdje.