JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

4. Travanj. 2022.
Kategorija: Novosti
Novosti

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija, dana 4. travnja 2022. godine objavljuje

           

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Predmet Javnog poziva je prostor naveden u tabelarnom prikazu kako slijedi:

 

I. Zakup poslovnog prostora u Centru za kreativne industrije na adresi Put Murvice 3A, Zadar

Red. broj

Oznaka

Površina m²

Cijena po m² bez PDV-a

Početna mjesečna neto zakupnina kn/m²

 

PDV (25%)

Početna mjesečna bruto zakupnina kn/m²

 

1.

Ured 3

19,80

70 kn/m²

1.386,00 HRK

346,50 HRK

1.732,50 HRK

 

Režijski troškovi za prostor iznose 20,00 kn po m² + PDV.

Jamčevina koju ponuditelj uplaćuje za poslovni prostor pod rednim brojem 1 iznosi 2.000,00 HRK.

II. Ponudu za zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru – Centar za kreativne industrije mogu dostaviti:

  • fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost, bilo kao obrtnici ili u formi slobodnog zanimanja,
  • poduzetnici početnici (do 3 godine),
  • postojeći poduzetnici

koji obavljaju djelatnosti u pod-sektorima kreativne i kulturne industrije (računalni programi, igre i novi mediji, arhitektura, dizajn, film, produkcija, fotografija, umjetnost, glazba i izvedbene umjetnosti, oglašavanje i tržišno komuniciranje, elektronički mediji, izdavaštvo) ili obavljaju djelatnosti u sektorima povezanima s kreativnim i kulturnim industrijama i surađuju s poduzetnicima u navedenim pod-sektorima kreativne i kulturne industrije.

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija, sklopit će ugovor o zakupu za poslovni prostor naveden u ovom Javnom pozivu s najpovoljnijim ponuditeljem na rok od 5 (slovima: pet) godina.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora zakupnik može otkazati u svako doba poštujući određeni otkazni rok.

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu najpovoljnijem ponuditelju u razdoblju od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja do sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora navedenog u ovom Javnom pozivu.

“PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM POZIVU - NE OTVARATI”

Ponude predane neposredno nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.

Ponude će se javno otvarati u Centru za kreativne industrije u Zadru, Put Murvice 3A,  

23000 Zadar na dan 14. travnja 2022. godine u 13:00 sati.

 

III. Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju uplatiti jamčevinu u iznosu navedenom u članku I. isključivo s računa ponuditelja. Iznos jamčevine uplaćuje se u korist Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija, na IBAN računa broj HR4424020061800013007 otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d., model: HR68,  poziv na broj: 7404-OIB ponuditelja-48525, s obaveznom naznakom svrhe plaćanja: „jamčevina“.   

Svim natjecateljima, uplaćena jamčevina se vraća najkasnije u roku od 30 (trideset) dana nakon što Upravno vijeće donese odluku o najpovoljnijoj ponudi.

Zainteresirane pravne i fizičke osobe obvezne su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Ispunjeni obrazac za dostavu ponude koji je sastavni dio ovog Javnog poziva (objavljen na web stranici Ustanove: www.inovacija-zadar.hr)
  • Preslik akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji
  • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od 30 dana,
  • Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine isključivo s računa ponuditelja,
  • Broj žiro-računa, tekućeg računa ili sl. na koji će mu se vratiti jamčevina.

Kriteriji za odabir ponude je najviša ponuđena cijena po m2.