JAVNI POZIV za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima za 2024. godinu

3. Lipanj. 2024.
Kategorija: Potpore
Potpore

 

Zadarska županija kao provoditelj Programa za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima dana 31. svibnja 2024. godine objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti iz Proračuna Zadarske županije za 2024. godinu

Pravo na podnošenje prijava, korisnici potpora su mikro subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva. To su poduzetnici koji imaju:

  • najmanje 2 zaposlena, a manje od 10 zaposlenih u mjesecu prije objave javnog poziva (u travnju 2024.),
  • sjedište na području Zadarske županije,
  • poslovanje na području Zadarske županije i
  • obavljaju djelatnost tijekom cijele godine.

Namjena dodjele potpora je očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti za mikro poduzetnike.

Potpora za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine iznosi 50% prihvatljivih troškova, a najviše 3.000,00 eura po poduzetniku. Prihvatljivi troškovi po plaćenom računu ili ponudi, jesu nabava strojeva, radnih strojeva, alata i opreme pojedinačne vrijednosti veće od 500,00 eura bez PDV-a sa rokom upotrebe duljim od godine dana.

U tekstu Javnog poziva objavljenog na mrežnoj stranici Zadarske županije propisani su namjena i uvjeti dodjele potpore, visina iznosa potpore, korisnici potpora, potrebna dokumentacija za obradu Zahtjeva, postupak dodjele potpora te ostala pitanja vezana za provedbu Programa.

Pozivamo mikro poduzetnike koji zadovoljavaju uvjete Programa da podnesu zahtjev za dodjelu potpore. 

Krajnji rok za podnošenje prijava je do 15. rujna 2024. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona i adresu elektronske pošte Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam:

Više informacija o ovom Pozivu i svu potrebnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na mrežnim stranicama Zadarske županije.