JAVNI POZIV za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2020. godinu

14. Rujan. 2020.
Kategorija: Potpore
Potpore

Grad Zadar je 14. rujna 2020. godine objavio JAVNI POZIV za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2020. godinu. 

PREDMET JAVNOG POZIVA: Dodjela bespovratnih sredstava Grada Zadra subjektima malog gospodarstva definiranim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja.

KORISNICI POTPORA: subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva registrirani kao trgovačka društva, zadruge i obrti, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Zadra.

Ostali uvjeti:

- koji obavljaju proizvodnu odnosno ICT djelatnost tj. koji su sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007 registrirani za obavljanje slijedećih djelatnosti:

C – prerađivačka industrija (izuzev C 11.02 Proizvodnja vina od grožđa, C 12.00 Proizvodnja duhanskih proizvoda, C 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa, C 19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda ) te

J- informacije i komunikacije (izuzev 58.1. Izdavanje knjiga periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti , 59.1. Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa, 59.2. Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, 60.1. Emitiranje radijskog program, 60.2. Emitiranje televizijskog programa, 63 Informacijske uslužne djelatnosti),

- koji prijavljuju gospodarsku aktivnost koja se obavlja na području Grada Zadra,

- koji imaju podmirene obveze, poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojim evidenciju vodi Porezna uprava,

- koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu Zadru,

- koji imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku,

- koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,

- koji u skladu s odredbama o državnim potporama male vrijednosti (de minimis potporama) još nisu iskoristili najveći dopušteni iznos državne potpore male vrijednosti,

- koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Grada Zadra, ukoliko su ih ostvarili u prethodnom razdoblju.

NAMJENA, IZNOSI I INTENZITET POTPORA:

1) Uvođenje novih tehnologija u prerađivačkom sektoru,

2) Jačanje i poboljšanje uvjeta poslovanja ICT sektora,

3) Podrška razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga,

4) Podrška izvoznom poslovanju,

5) Poticanje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,

6) Poticanje poduzetnika početnika.

Uvjeti financiranja: do 50% prihvatljivih troškova projekta/aktivnosti, najviše do 20.000,00 kn po svakoj ponaosob. Najviši pojedinačni iznos potpore po pojedinom korisniku može iznositi najviše 55.000,00 kn godišnje.

POSTUPAK DODJELE POTPORA:

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, najduže do 14. listopada 2020. godine.

Zahtjevi za potpore podnose se na obrascima «Zahtjev za dodjelu potpora malom gospodarstvu» koje će izraditi Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka i uz koje se prilaže tražena dokumentacija.

Zahtjevi se podnose Gradu Zadru, osobno u pisarnicu ili poštom na adresu: Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo i obrtništvo, Prijava na Javni poziv- potpore malom gospodarstvu, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

Više informacija o ovom pozivu i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.