JAVNI POZIV za podnošenje prijava za kreditiranje poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate na kredite kroz financijski instrument „COVID-19 – zajam za obrtna sredstva“ u Zadarskoj županiji

14. Rujan. 2020.
Kategorija: Potpore
Potpore

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Zadarske županije objavio je JAVNI POZIV za podnošenje prijava za kreditiranje poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate na kredite kroz financijski instrument „COVID-19 – zajam za obrtna sredstva“ u Zadarskoj županiji. 

Predmet Javnog poziva je iskazivanje interesa za subvenciju kamatne stope korisniku kredita sukladno Programu kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita kroz financijski instrument „COVID-19 – zajam za obrtna sredstva u Zadarskoj županiji“.

KORISNICI PROGRAMA:

Pravo na potporu mogu ostvariti mikro i mali subjekti malog gospodarstva koji su registrirani i posluju na području Zadarske županije, i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje kredita sukladno pravilima poslovnih banaka koje su sa Zadarskom županijom zaključile Ugovor o provedbi Programa. Korisnici mogu biti poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i profitne ustanove. Korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na puno radno vrijeme, a manje od 50 (pedeset) zaposlenih.

NAMJENA I UVJETI DODJELE I VISINA POTPORE:

Potpora se odobrava putem subvencioniranja kamata na kredite, a može se ostvariti isključivo za kredite sljedeće namjene:

- financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja, podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi…)

Županija će subvencionirati kamatu na odobrene kredite prema Programu tijekom čitavog vremena vraćanja kredita do konačne otplate i to dva (2) postotna poena godišnje, fiksno.

Visina kredita može biti od 100.000,00 do 250.000,00 kuna (najviše jedan kredit po korisniku). 

Nominalna kamatna stopa može biti do najviše 3% u kunama za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita, a kamata se naplaćuje prema Ugovoru o kreditu između Poslovne banke i korisnika u tijeku korištenja kredita. Troškovi obrade kredita ne mogu biti viši od 1% od iznosa odobrenog kredita. Rok otplate kredita može biti do 3 godine. Poček na otplatu kredita je do jedne (1) godine, a uključen je u rok otplate. Rok korištenja kredita je do 30 dana. Troškovi ulaganja se priznaju za izvršene aktivnosti do 6 mjeseci prije objave Javnog poziva.

Zahtjevi se predaju u zatvorenoj omotnici isključivo preporučeno poštom na sljedeću adresu:

ZADARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Božidara Petranovića 8 23000 Zadar pri čemu na omotnici treba biti vidljivo naznačeno: Program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamata na kredite kroz financijski instrument „COVID19 – zajam za obrtna sredstva“ u Zadarskoj županiji“.

Više informacija te cjelokupnu dokumentaciju ovog poziva možete pronaći ovdje.