INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-OVE

8. Svibanj. 2024.
Kategorija: Potpore
Potpore

1. Cilj poziva

Predmet Poziva: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama, uključujući organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke infrastrukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje ili inovacijske klastere (u daljnjem tekstu: ZIO), u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Svrha (cilj) Poziva: Pružanje stručne podrške od strane ZIO u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

2. Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos)

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 10.000,00 EUR, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 2.000,00 EUR.

3. Predviđeni intenzitet potpore

Maksimalni intenzitet potpore za savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije iznosi do 85% prihvatljivih troškova, pod uvjetom da ukupni iznos potpore za savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije ne premašuje 220.000,00 EUR po poduzetniku tijekom bilo kojeg trogodišnjeg razdoblja.

4. Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik, sukladno definiciji veličine poduzeća utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe o općem skupnom izuzeću.

5. Prihvatljivi pružatelji usluga

Prihvatljivi pružatelji usluga za ovaj poziv su znanstveno-istraživačke organizacije (ili organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke infrastrukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje (uključujući digitalne centre za inovacije) ili inovacijski klasteri), koje su dobile dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj ili su upisane u odgovarajući registar/upisnik države sjedišta pružatelja usluga.

6. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima, uslugama ili procesima koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:

  • Testiranje proizvoda, usluge ili procesa,
  • Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa,
  • Demonstracijske aktivnosti,
  • Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

7. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Poziv se provodi putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu trajnog poziva, do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eKohezija u elektroničkom obliku najranije od 10. lipnja 2024. godine od 11:00 sati.

Prijavitelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz Poziv i to kontinuirano od trenutka objave poziva, a najkasnije 14 dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem elektroničke pošte na adresu inovacijski.vauceri@mingor.hr, a odgovori na pitanja bit će objavljeni na stranici https://eufondovi.gov.hr/.

Detalji poziva dostupni su na poveznici.

Preuzimanje priloga: